Familjebehandling

Familjebehandlingsarbetet olika steg

Uppdrag genom kommunens socialtjänst eller privat behandlingsföretag.

Utifrån uppdraget görs en behovsanalys. Utifrån analysen, bestäms om familjebehandlaren, skall börja arbeta med den presenterade familjen. Då tars kontakt med den uppdragsgivande socialsekreteraren, vi beslutar om uppdraget skall gå till ABC, utifrån kompetens och möjlighet. Vi går noga igenom uppdraget. När vi är överens, kontaktas familjen som sökt och eller behöver hjälp. Vi bokar ett första möte tillsammans, behandlare, uppdragsgivare och familj. Det görs en presentation. Genomgång av vårdplan och utifrån familjens önskemål av hjälp och stöd. Det bokas även en tid för första uppföljningsmöte. Föräldern utformar tillsammans med familjebehandlaren en genomförandeplan utifrån vårdplan och familjens önskemål av hjälp och stöd. Hur vi skall gå vidare tillsammans. Vem gör vad, hur osv. Denna genomförandeplan tar vi (familj och behandlare) med till socialsekreteraren för att stämma av delmål och mål. Därefter bokas nytt uppföljningsmöte efter ca 3-6 månader. Nu startar vår gemensamma väg mot dina förändringar som du sökt stöd och hjälp för. Dessa delmål, mål behöver beviljas från socialsekreteraren. När alla är överens startar vi förändringsprocessen.  För att förändring skall vara möjlig, behöver du förstå, vilja, önska denna behandlingshjälp, annars är det inte så stor chans till förändring.

Motivationsfas

I början av all behandlingshjälp är det viktigt att skapa en god relation oss emellan. Vi behöver lära känna varandra, så att trygghet skapas. Denna första tid, kan ibland bestå av att motivationsarbete till förändring. Du har säkert erfarenhet av tidigare försök och då kanske stött på  motgångar. Detta gör att du kan ha dålig erfarenhet av förändring. Det kanske inte heller är bara du som behöver förändras, utan flera i din närhet som påverkar helheten. Vi vill inge familjearbetet hopp, minska riskfaktorer som t.ex. negativism, hopplöshet och skuldbeläggande.

Kartläggningsfas

Nu skall vi börja jobba med konkreta mål för förändring. Undersöka och förstå familjesystemet, varför blev det så här, hur kan vi gå vidare? Familjen behöver nu beskriva det viktigaste problemet eller svårigheten, som är just nu. Även att familjen beskriver vad som fungerar och är familjens styrka. Viktigt att se positivt på tillvaron, fast den ibland inte fungerar. En viktig del av vårt arbete är att tidigt engagera alla viktiga personer, som du vill ska hjälpa dig, eller som du tidigare fått stöd av. Vilka finns i din släkt/vänner/nätverk som du kan ta hjälp av. Detta gör vi med hjälp av familjekarta, nätverkskarta och livslinje, som vi, familjebehandlare har hjälp av att se och förstå överskådligt. Vi tar också hjälp av andra professionella som finns runt dig, sedan tidigare, eller som vi kommer överens om behövs i närheten av dig/er.

Förändringsfas

Målet med denna fas är att vägleda familjen till en förändring som utgår ifrån varje individs behov. Arbetet inriktas på att:

  • Klargöra målet
  • Öka ansvaret både inom familjen och nätverket (professionella, familjen, nära vänner eller släkt)
  • Samtal om framsteg utifrån uppsatta mål.
  • Om det finns ett professionellt nätverk sker kontinuerliga uppföljningar under behandlingstiden genom nätverksmöten.
  • Utgår utifrån barnens behov och utvecklingsstadium och förälderns möjligheter.
  • Familjemedlemmar får hemuppgifter utifrån uppsatta mål, feedback.
  • Analysera familjens förmåga att lösa problem och uppnå mål.
  • Motivera familjen till att arbeta mot mål.
  • Prata och försöka förstå livskriser.
  • Fortlöpande utvärdering

Avslutningsfas/Vidmakthållande

Målet med denna fas är att förändringarna vidmakthålls. Att stärka familjens resurser genom att de själva försöker förändra sina liv samt att hjälpa familjen se och använda sitt nätverk som resurs i syftet att vidmakthålla förändringen.