Marte Meo-terapi

Liten bakgrund om metoden Marte Meo

Maria Aarts, från Holland, arbetade på Orioncentret med utvecklingsförsenade och utvecklingsstörda barn, Maria var duktig på det. En dag 1976 fick hon frågan av en förälder vad det var hon gjorde som åstadkom en sådan kontakt med förälderns barn. Föräldern föll i gråt. Kan du visa mig. Jag har tid och jag har lust! Maria visste inte vad hon skulle svara, vad är det hon gör och varför! Sedan måste hon hitta ett sätt att lära ut det till andra. Maria startade utvecklingsarbetet av metoden, som då kallades Orionmetoden. Hennes frågeställning var:

  • Hur kan vi göra de professionella kunskaper, som vi experter har, tillgängliga för föräldrar och hur ser kommunikationen och samspelet ut i familjer som inte har svårigheter?

Maria, en av tretton syskon, har alltid varit intresserad av att studera andra människor och tittat på vad som händer mellan människor. Hennes mamma tyckte Maria varit smart som sett till att hitta en metod så att hon fick fortsätta som vuxen att studera människor. Systematiskt började hon arbeta fram en metod som idag kallas:

Marte Meo-metoden

Till Sverige kom metoden alldeles i början av 90-talet via fil dr och lektor vid enheten för Psykoterapi vid Lunds Universitet; Ingegerd Wirtberg. 1993 hölls en konferens vid Allmänna Barnhusets kursgård Sätra Bruk. Då samlades de som arbetade med metoden i Sverige.

En ideell förening finns, Svenska Marte Meo föreningen som bl. a. håller i en Nordisk kongress (Norge Danmark och Sverige delar på ansvaret) vart 3: dje år.

Utbildning till Marte Meo terapeut. Se information på Marte Meo föreningens hemsida, www.martemeoforeningen.se.

Metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja för­äldrar, familje­hems­föräldrar, lärare, förskolelärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt utvecklings­störda, barn- och ungdoms­psykiatrin m. fl. Metoden finns i många olika verksamheter som arbetar där samspel och kommunikation är viktig.

Marte Meo-metoden, har som grund, kunskap om hur kommunikationens allra minsta beståndsdelar föder fungerande samspel. Mikrohändelserna blir synliga och kan studeras med hjälp av videoinspelningar. Klipp från videoinspelningarna väljs ut för att visa på kompetens och för att medvetandegöra föräldern om sin egen kraft. Materialet visas endast för berörda parter, detta är viktigt för att känna trygghet i behandlingsarbetet, alltså för dig som behandlingsmottagare och mig som behandlare. Det använda filmmaterialet raderas efterhand i behandlingsarbetet. Muntligt beskriver jag vårt pågående arbete tillsammans med dig till uppdragsgivaren.
Metoden bygger på att fokusera på det som fungerar i samspelet och visa föräldern genom videofilm detta. Bilder tagen på dem själva i deras hem, vad som visar att det fungerar i vissa sammanhang men inte i andra. Utgångspunkten är alltid att föräldern själv anser att han eller hon har ett samspelsproblem med sitt barn. Utifrån den känslan, hitta vägar tillsammans som gör det lättare att vara förälder. Som Marte Meo terapeut är det viktigt att få föräldern att landa i den känslomässiga anknytningen. Metoden har prövats i många delar av världen, den är i mycket universell. Vi uttrycker ju så mycket med kroppen, kroppsspråket, det verbala är ju bara en del. Som familjebehandlare använder jag inte alltid videokameran som hjälpmedel, men kunskaperna finns ju ändå där, dessa kunskaper är alltid bra i alla samspels- och kommunikationssammanhang.

Teoretiskt kan Marte Meo metoden kopplas till anknytningsteori, spädbarnsteori och enligt den senaste forskningen och upptäckterna om spädbarnens kompetenser, samt kommunikationsteorier. Interaktionen är i fokus, både barn och förälder bidrar till samspel som uppstår. Barncentrerad, där barn är med i samspelet, är utgångspunkten barnets intressefokus. Metoden är byggd för att hjälpa/stödja föräldrar eller omsorgspersoner att ge barnet det stöd det behöver. Barnet visar vägen, olika barn behöver olika stöd. Det går inte att generalisera. I utarbetandet av metoden kom videon till att spela en central roll. Filmen ger möjlighet att ”dela bild” och ett ypperligt tillfälle till självreflektion och integration av kunskap till föräldern. Metoden fokuserar på att stimulera och utlösa resurser hos den vuxne för att genom sin kommunikation med barnet stödja dess naturliga utveckling. Den vuxne får vara modell för sig själv.

Om du vill fördjupa dig i metoden så föreslår jag följande litteratur eller länkar:

  • ”Samspelets kraft” Marte meo – möjlighet till utveckling Monica Hedenbro och Ingegerd Wirtberg
    The basic Manual, The Marte meo method av Maria Aarts
  • ”Att bygga en familj” Monica Hedenbro och Annette Lidén
  • ”The Marte Meo Method and Developmental Supportive Dialogues” Haldor Ovreeide och Reidun Hafstad Foreword: Maria Aarts Marte meo betyder av egen kraft på latin.

Fem berättelser om Marte meo-metoden

Marte meo en möjlighet att förändras.

Olika stödinsatser till föräldrar med utvecklingsstörning och några exempel på tillämpning av Marte Meo

MARTE MEO ”Show me” sade Maria En kvalitativ studie av Marte meo terapeutens upplevelser och yrkeserfarenheter av metoden inom socialt behandlingsarbete Anna-Karin Steinholtz

Marte meo en hållbar intervention?

Marte meo i förskolan